Trajnim dy ditorë “Procedura Civile dhe fazat e procedurës” 06-07 Maj 2017

  Trajnim dy ditorë “Procedura Civile dhe fazat e procedurës” 06-07 Maj 2017

  2974
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet:
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në përgatitje të provimit për afatin e Qershorit,
  – Juristëve të diplomuar,
  – Zyrtarëve ligjor të cilët punojnë në institucionet publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) dhe organizohet me datë 06-07 Maj 2017, prej orës 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 35.00 euro, kurse pagesa për trajnim bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT

  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i trajnimit:
  – E DREJTA E PROCEDURËS CIVILE
  Procedura kontestimore,
  Parimet e procedurës kontestimore,
  Kompetenca e gjykatës,
  Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar,
  Objektiviteti i gjyqtarit,
  Përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi,
  Gjuha në procedurë,
  Parashtresat,
  Padia,
  Rrjedha e procedurës pranë gjykatës së shkallës së parë, Seancat,
  Të provuarit,
  Vendimet gjyqësore,
  Aktvendimet,
  Mjetet juridike,
  Shpenzimet e procedurës,
  Procedurat e veçanta kontestimore,
  Procedura e gjykimeve të arbitrazhit,
  Arbitrazhi ndërkombëtar