Trajnim dy ditorë “E Drejta materiale dhe procedurale Penale” 20-21 janar 2018

  Trajnim dy ditorë “E Drejta materiale dhe procedurale Penale” 20-21 janar 2018

  14111
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet:
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Kandidatëve për provimin për gjyqtar
  – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në përgatitje të provimit për afatin e Janarit,
  – Juristëve të diplomuar,
  – Zyrtarëve ligjor të cilët punojnë në institucionet publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit: Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) dhe organizohet në fundjave prej orës 10:00 – 16:00.

  Ligjeruesit:
  Ligjerues ne trajnim jane gjyqtaret
  Prof. Dr. Fejzullah Hasani
  Prof . Dr. Driton Muharremi

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 35.00 euro kurse pagesa për trajnim, bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim: Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i Trajnimit:
  E DREJTA PENALE MATERIALE
  – Veprat penale dhe përgjegjësia penale
  – Dënimet
  – Vërejtja gjyqësore
  – Masat e trajtimit të detyrueshëm
  – Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve
  dhe lirimi me kusht
  – Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes
  së veprave penale
  – Pasojat juridike të dënimit
  – Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
  – Parashkrimi
  – Falja
  – Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës
  sipas vendit të kryerjes së veprës penale
  – Veprat e vacanta penale sipas Kodit Penal

  PROCEDURA PENALE DHE FAZAT E PROCEDURËS – Procedura parapenale;
  – Procedura paraprake;
  – Procedurat alternative
  – Akuzimi;
  – Procedura penale kryesore;
  – Procedura me mjete juridike;
  – Procedura ndaj të miturve;
  – Procedurat e veçanta