Trajnim dy ditorë “E drejta kushtetuese dhe e drejta evropiane” 03-04...

  Trajnim dy ditorë “E drejta kushtetuese dhe e drejta evropiane” 03-04 shkurt 2018

  1901
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet:
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në përgatitje të provimit,
  – Juristëve të diplomuar,
  – Zyrtarëve ligjor të cilët punojnë në institucionet publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) dhe organizohet me datë 03-04 shkurt 2018, prej orës 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 35.00 euro, kurse pagesa për trajnim bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i trajnimit:
  – E DREJTA KUSHTETUESE
  I. Kushtetuta si akt me i lartë juridik dhe politik
  1. Kuptimi i Kushtetutës;
  2. Llojet e kushtetutave;
  3. Roli i Kushtetutës në sistemin juridik;
  4. Mënyrat e miratimit dhe ndryshimit të kushtetutave;
  5. Kushtetutat me të njohura në botë.
  II. Parimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në sistemet kushtetuese
  1. Kushtetutshmëria dhe ligjshmëria si procese juridike dhe politike;
  2. Parimi i kushtetutshmërisë;
  3. Parimi i ligjshmërisë;
  4. Sundimi i së drejtës dhe shteti ligjor;
  5. Parimet e shtetit ligjor;
  6. Parimi i ndarjes dhe kontrollit reciprok të pushteteve;
  7. Mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.
  III. Shpallja dhe zyrtarizmi i pavarësisë së Kosovës
  1. Deklarata e Pavarësisë e datës 17 shkurt 2008;
  2. Pakoja e Ahtisarit dhe ligjet që burojnë nga ajo;
  3. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e vitit 2008.
  IV. Kushtetuta e Republikës së Kosovës
  1. Koncepti dhe struktura e Kushtetutës;
  2. Preambula;
  3. Dispozitat themelore;
  4. Liritë dhe te drejtat e njeriut;
  5. Marrëdhëniet ekonomike;
  6. Organizimi territorial i Republikës;
  7. Reforma e pushtetit lokal.
  V. Institucionet e Republikës së Kosovës
  1. Kuvendi i Republikës
  1.1 Organizimi dhe struktura e Kuvendit
  1.2 Kompetencat e Kuvendit
  1.3 Procesi legjislativ në Kuvend
  1.4 Mënyrat e miratimit të ligjeve në Kuvend
  1.5 Shumica e dyfishtë për miratimin e ligjeve
  1.6 Raportet e Kuvendit me Qeverinë
  1.7 Kontrolli parlamentar i Qeverisë
  1.8 Raporti i Kuvendit me Presidentin
  2. Presidenti i Republikës
  2.1 Mënyra e zgjedhjes së Presidentit;
  2.2 Kompetencat e Presidentit;
  2.3 Roli i Presidentit në politikën e jashtme;
  2.4 Raporti i Presidentit me Kuvendin dhe Qeverinë.
  3. Qeveria e Republikës
  3.1 Mënyra e zgjedhjes së Qeverisë;
  3.2 Funksionet e Qeverisë;
  3.3 Roli i Kryeministrit në udhëheqjen e Qeverisë;
  3.4 Raporti i Qeverisë me Kuvendin e Kosovës.
  4. Sistemi gjyqësor
  4.1 Parimet kushtetuese të organizimit dhe funksionimit të gjyqësorit;
  4.2 Llojet, organizimi dhe struktura e gjykatave;
  4.3 Funksionet e gjykatave;
  4.4 Zgjedhja, emërimi dhe disiplinimi i gjyqtarëve.
  5. Prokuroria Publike
  6. Ombduspersoni/Avokati i Popullit/
  7. Gjykata Kushtetuese
  7.1 Organizimi dhe struktura e Gjykatës Kushtetuese;
  7.2 Kompetencat e Gjykatës Kushtetuese;
  7.3 Procedurat para Gjykatës Kushtetuese;
  7.4 Roli i Gjykatës Kushtetuese në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave kushtetuese të
  qytetarëve.
  8. Agjencitë e Pavarura në Republikën e Kosovës
  9. Rishikimi i Kushtetutës
  10. Dispozitat përfundimtare
  11. Dispozitat tranzicionale
  VI. HARTIMI I KUSHTETUTËS DHE I LIGJEVE-KLINIKAT PËR KUSHTETUTË DHE LIGJE
  1. Kuptimi i hartimit të kushtetutës dhe të ligjeve;
  2. Parimet e hartimit të Kushtetutës dhe të ligjeve;
  3. Teknika juridike dhe terminologjia e hartimit;
  4. Fazat e hartimit;
  5. Debatet publike me qytetarët;
  6. Procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të Kushtetutës dhe të ligjeve;
  7. Ndryshimi i Kushtetutës dhe i ligjeve;
  8. Interpretimi i Kushtetutës dhe i ligjeve;
  9. Zbatimi i Kushtetutës dhe i ligjeve;
  10. Mbrojtja e Kushtetutës dhe e ligjeve.

  – E DREJTA E EVROPIANE

  I. Burimet e së Drejtës Evropiane:

  1. Traktati për Bashkësinë Evropiane dhe Traktati për Bashkësinë Evropiane të Energjisë Bërthamore (përfshirë ndryshimet);

  2. Traktatet themeltare të UE;
  3. Traktati i Parisit (1951)
  4. Traktati i Romës (1957)
  5. Traktati i Mastrihtit (1991)
  6. Traktati i Amsterdamit (1997)
  7. Traktati i Nicës (2000)
  8. Parimet e përgjithshme të së drejtës;
  9. Aktet juridike të nxjerra nga Bashkësia Evropiane;
  5.0.Rregulloret,
  5.1. Urdhëresat,
  5.2. Vendimet,
  5.3. Rekomandimet,
  5.4. Mendimet.
  10. Raporti midis së Drejtës Evropiane dhe të drejtës së shtetit;
  11. Zbatimi i drejtpërdrejt i së Drejtës Evropiane primare dhe sekondare;
  12. Përgjegjësia juridike e shteteve anëtare për moszbatimin e së Drejtës Evropiane.
  2. Organet kryesore të Bashkësisë Evropiane:
  – Këshilli:
  o Përbërja,
  o Kompetencat,
  o Vendimmarrja dhe procedurat legjislative,
  – Parlamenti:
  o Përbërja,
  o Kompetencat,
  o Procedurat vendimmarrëse.
  – Komisioni:
  o Përbërja,
  o Kompetencat.
  – Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe gjykata e shkallës së parë
  o Përbërja,
  o Procedurat gjyqësore.
  o Parimet e Sistemit Juridik të Unionit Evropian
  o Legjitimiteti
  o Legaliteti
  o Supsidiariteti
  o Proporcionaliteti
  3. Rregullimi i tregut të brendshëm:
  1. Unioni doganor;
  2. Qarkullimi i lirë i mallrave;
  3. Liria e lëvizjes së fuqisë punëtore;
  4. Liria e themelimit të ndërmarrjeve;
  5. Liria e qarkullimit të kapitalit dhe pagesave.