Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 02, 03, 09,...

  Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 02, 03, 09, 10, 16 dhe 17 nëntor 2019

  2135
  SHARE

  KLLF në bashkëpunim me IKT organizojnë Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës”
  Datat dhe Temat e trajnimit: 02-03 nëntor (Drejta penale materiale – Drejta e procedurës penale 2 ditë), 09-10 nëntor (Drejta civile-Drejta e procedurës Civile 2 ditë), dhe 16-17 nëntor (Drejta e punës, Drejta administrative 2 ditë)

  Për të qenë pjesë e trajnimit studentët duhet të plotësojnë kushtet:

  1. Të jeni studentë i nivelit Bachelor viti i tretë dhe i katërt në njërën nga fakultet juridike publike apo private,
  2. Kërkesës për pjesëmarrje ne trajnim i bashkëngjiteni Kartelën e studentit nga SEMS,
  3. Të bëni Tag se paku 3 student të fakulteteve juridike në njoftimin e IKT në rrjetin social Facebook.

  Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 6 ditë. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet gjatë fundjavës nga ora 12:00 – 16:00.

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga KLLF dhe IKT.

  Për studentët, trajnimi është pa pagesë (niveli Bachelor, viti i tretë dhe i katërt), përzgjedhja behet bazuar në Kartelën e studentit nga SEMS dhe shpërndarjes se njoftimit të studentet e tjere te fakulteteve juridike.

  Numri i pjesëmarrësve në trajnim është i kufizuar. Konfirmimet e para të cilat plotësojnë kushtet do të pranohen deri në plotësimin e vendeve në trajnim

  Vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Selia e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT, Sheshi Nënë Terezë, A/22, Hy.2, Nr.5, Prishtinë.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Web:http://www.ikt-ks.org

  Programi i Trajnimit:
  E DREJTA PENALE MATERIALE
  – Veprat penale dhe përgjegjësia penale, Dënimet, Vërejtja gjyqësore, Masat e trajtimit të detyrueshëm, Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve dhe lirimi me kusht, Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprave penale, Pasojat juridike të dënimit, Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale, Parashkrimi, Falja, Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës sipas vendit të kryerjes së veprës penale, Veprat e vacanta penale sipas Kodit Penal

  E DREJTA E PROCEDURËS PENALE
  Dispozitat e përgjithshme, parimet themelore, kompetencat e gjykatave, përjashtimi, prokurori publik mbrojtësi, i dëmtuari, afatet, shpenzimet e procedurës penale, kërkesat pasurore-juridike, marrja dhe komunikimi i vendimeve, dorëzimi i shkresave, shikimi i shkresave, provat, dispozitat e përgjithshme lidhur me provat, dëshmitarët, procedura paraprake, kallëzimi penal, arrestimi i përkohshëm dhe ndalimi nga policia, fillimi dhe kohëzgjatja e hetimit, veprimet hetimore, masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, masat për sigurinë e pranisë së të pandehurit, pengimin e rikryerjes së veprës penale dhe sigurimin e suksesshëm të zhvillimit të procedurës penale, dëshmitari bashkëpunues, aktakuza, shqyrtimi gjyqësor aktgjykimi, procedura me mjete juridike, ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ankesa kundër aktvendimit, mjetet e jashtëzakonshme juridike, procedura e shkurtër, dhënia e urdhrit ndëshkimor dhe shqiptimi i vërejtjes gjyqësore, procedura e shkurtër, procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimorë, shqiptimi i vërejtjes gjyqësore, procedurat e veçanta, procedura ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose të drogës, procedura e konfiskimit, procedura për kompensimin e dëmit, rehabilitimin dhe për ushtrimin e të drejtave të tjera të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye, procedura për dhënien e letërreshtimit dhe shpalljeve publike

  E DREJTA MATERIALE CIVILE
  Parimet e së drejtës civile, Subjektet e së drejtës civile, Objektet e marrëdhënieve juridike – civile, E drejta subjektive civile, Punët juridike, Përfaqësimi, Parashkrimi, Cenimi dhe mbrojtja e të drejtave subjektive civile.

  E DREJTA E PROCEDURËS CIVILE
  Procedura kontestimore, Parimet e procedurës kontestimore, Kompetenca e gjykatës, Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar, Objektiviteti i gjyqtarit, Përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi, Gjuha në procedurë, Parashtresat, Padia, Rrjedha e procedurës pranë gjykatës së shkallës së parë, Seancat, Të provuarit, Vendimet gjyqësore, Aktvendimet, Mjetet juridike, Shpenzimet e procedurës, Procedurat e veçanta kontestimore, Procedura e gjykimeve të arbitrazhit, Arbitrazhi ndërkombëtar

  E DREJTA E PUNËS
  Burimet e të drejtës së punës,
  Marrëdhëniet e punës në ndërmarrje,
  Krijimi i marrëdhënies së punës,
  Ndërprerja e marrëdhënies së punës,
  Pagat dhe kompensimet,
  Orari i punës,
  Pushimet dhe mungesat,
  Mbrojtja e të drejtave nga marrëdhënia e punës,
  Inspektorati i punës,
  Marredhënia e punës ne shërbimin civil,
  Fusha e zbatimit të rregullave të shërbimit civil,
  Këshilli i pavarur mbikëqyrës,
  Komisioni për Emërime të Larta Publike (KELP),
  Rregullat e mirësjelljes në shërbimin civil,
  Rekrutimi i nëpunësve civil,
  Sjellja dhe disiplina,
  Përfundimi i punësimit në shërbimin civil,
  Mbrojtja në punë,
  Sigurimi pensional e invalidor.

  E DREJTA ADMINISTRATIVE (PJESA MATERIALE)
  Njohuri të përgjithshme,
  Organizimi i pushtetit shtetëror dhe administrata publike,
  Njohuri të përgjithshme mbi aktin administrativ,
  Kontrolli i punës në administratë
  PJESA FORMALE (PROCEDURALE)
  Kuptimi, rëndësia dhe zhvillimi i procedurës administrative,
  Parimet themelore të procedurës administrative,
  Kompetenca administrative,
  Procedura për garantimin e paanshmërisë së administratës publike,
  Procedimi administrativ,
  Procedura hetimore,
  Përfundimi i procedimit administrativ,
  Veprimtaria administrative,
  Ekzekutimi,
  Afatet për zbatimin e aktit administrativ,
  Ankimi administrativ,
  Mospranimi i ankimit,
  Aktet administrative me natyrë diskrecionale,
  Mjetet juridike të jashtëzakonshme në procedimin administrativ,
  Kuptimi i konfliktit administrativ formal dhe material,
  Nocioni dhe objekti i padisë në konfliktin administrative,
  Përfundimi i konfliktit administrativ