Trajnim dy ditor “E drejta materiale dhe procedurale civile” 21- 22 Dhjetor...

  Trajnim dy ditor “E drejta materiale dhe procedurale civile” 21- 22 Dhjetor 2019

  1253
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet:
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private në përgatitje të provimit për afatin e Janarit,
  – Juristëve të diplomuar,
  – Zyrtarëve ligjor të cilët punojnë në institucionet publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) dhe organizohet me datë 21-22 Dhjetor 2019, prej orës 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 40.00 euro.

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i trajnimit:
  E DREJTA MATERIALE CIVILE
  – Parimet e së drejtës civile
  – Subjektet e së drejtës civile
  – Objektet e marrëdhënieve juridike – civile
  – E drejta subjektive civile
  – Punët juridike
  – Përfaqësimi
  – Parashkrimi
  – Cenimi dhe mbrojtja e të drejtave subjektive civile

  E DREJTA E PROCEDURËS CIVILE
  – Procedura kontestimore,
  – Parimet e procedurës kontestimore,
  – Kompetenca e gjykatës,
  – Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar,
  Objektiviteti i gjyqtarit,
  – Përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi,
  – Gjuha në procedurë,
  – Parashtresat,
  – Padia,
  – Rrjedha e procedurës pranë gjykatës së shkallës së parë, Seancat,
  – Të provuarit,
  – Vendimet gjyqësore,
  – Aktvendimet,
  – Mjetet juridike,
  – Shpenzimet e procedurës,
  – Procedurat e veçanta kontestimore,
  – Procedura e gjykimeve të arbitrazhit,
  – Arbitrazhi ndërkombëtar