Trajnim dyditor online “Drejta materiale dhe procedurale Penale” 09-10 maj 2020

  Trajnim dyditor online “Drejta materiale dhe procedurale Penale” 09-10 maj 2020

  1120
  SHARE
  Trajnimi i dedikohet:
  – Juristëve të diplomuar,
  – Avokatëve
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Kandidatëve për provimin për gjyqtar
  – Studentëve të fakulteteve juridike,
  – Zyrtarëve ligjor të institucioneve publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.
   
  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit: Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) 09-10 maj 2020, prej orës 12:00 – 16:00.
   
  Ligjëruesit:
  Ligjërues ne trajnim janë gjyqtaret
  Prof. Dr. Fejzullah Hasani
  Prof. Dr. Driton Muharremi
   
  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 30.00 euro kurse pagesa për trajnim behet deri me datën 07 maj 2020.
   
  Organizimi i trajnimit online:
  Kosova Legal Training në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Trajnime, me qellim të përshtatjes me rrethanat ofrimit te mundësisë qe secili nga ju ne kushte shtëpie të jeni pjesë e trajnimit, trajnim online organizohet përmes platformës se veçantë dedikuar për trajnime.
   
  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.
   
  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim: Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.
   
  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë
   
  Programi i Trajnimit:
  E DREJTA PENALE MATERIALE
  – Veprat penale dhe përgjegjësia penale
  – Dënimet
  – Vërejtja gjyqësore
  – Masat e trajtimit të detyrueshëm
  – Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve
  dhe lirimi me kusht
  – Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes
  së veprave penale
  – Pasojat juridike të dënimit
  – Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
  – Parashkrimi
  – Falja
  – Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës
  sipas vendit të kryerjes së veprës penale
  – Veprat e veçanta penale sipas Kodit Penal
   
  PROCEDURA PENALE DHE FAZAT E PROCEDURËS – Procedura parapenale;
  – Procedura paraprake;
  – Procedurat alternative
  – Akuzimi;
  – Procedura penale kryesore;
  – Procedura me mjete juridike;
  – Procedura ndaj të miturve;
  – Procedurat e veçanta