Trajnim dyditor online “Drejta materiale dhe procedurale Civile” 30-31 maj 2020

  Trajnim dyditor online “Drejta materiale dhe procedurale Civile” 30-31 maj 2020

  1054
  SHARE
  Trajnimi i dedikohet:
  – Juristëve të diplomuar,
  – Avokatëve
  – Kandidatëve në përgatitje të provimit të jurisprudencës,
  – Kandidatëve për provimin për gjyqtar
  – Studentëve të fakulteteve juridike,
  – Zyrtarëve ligjor të institucioneve publike dhe private,
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.
  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit: Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) 30-31 maj 2020, prej orës 12:00 – 17:00.
   
  Ligjëruesit:
  Ligjërues në trajnim janë gjyqtarë nga Gjykata e Apelit e Kosovës, Departamenti civil!
  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 40.00 euro kurse pagesa për trajnim behet deri me datën 27 maj 2020.
   
  Organizimi i trajnimit online:
  Institutin e Kosovës për Trajnime në bashkëpunim me Kosova Legal Training, me qellim të përshtatjes me rrethanat ofrimit te mundësisë qe secili nga ju ne kushte shtëpie të jeni pjesë e trajnimit, trajnim online organizohet përmes platformës se veçantë dedikuar për trajnime.
   
  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.
   
  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim: Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.
   
  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i trajnimit:
  – E DREJTA MATERIALE CIVILE
  Parimet e së drejtës civile:
  Subjektet e së drejtës civile:
  Objektet e marrëdhënieve juridike – civile:
  E drejta subjektive civile:
  Punët juridike:
  Përfaqësimi:
  Parashkrimi:
  Cenimi dhe mbrojtja e të drejtave subjektive civile:

  – E DREJTA E PROCEDURËS CIVILE
  Procedura kontestimore,
  Parimet e procedurës kontestimore,
  Kompetenca e gjykatës,
  Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar,
  Objektiviteti i gjyqtarit,
  Përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi,
  Gjuha në procedurë,
  Parashtresat,
  Padia,
  Rrjedha e procedurës pranë gjykatës së shkallës së parë, Seancat,
  Të provuarit,
  Vendimet gjyqësore,
  Aktvendimet,
  Mjetet juridike,
  Shpenzimet e procedurës,
  Procedurat e veçanta kontestimore,
  Procedura e gjykimeve të arbitrazhit,
  Arbitrazhi ndërkombëtar