Trajnim dyditor “Mbrojtja Ndërkombëtare Universale për të Drejtat e Njeriut”

  Trajnim dyditor “Mbrojtja Ndërkombëtare Universale për të Drejtat e Njeriut”

  581
  SHARE

  Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me 17-18 Prill 2021 (e shtune dhe e diele).

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Aplikimi, çmimi dhe pagesa e trajnimit:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit fillon më 15 Tetor 2020 dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim. Çmimi i trajnimit është 100.00 euro. 
  Për aplikim dhe pagesë të trajnimit kontaktoni;
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Facebook: https://web.facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Selia e Institutit të Kosovës për Trajnime (IKT)

  Gjuhet e trajnimit:
  Trajnimi ofrohet në gjuhen shqipe kurse përkthehet në gjuhen angleze.

  Programi i Trajnimit:

  Mbrojtja Ndërkombëtare Universale për të Drejtat e Njeriut

  1. Organet e Kombeve të Bashkuara dhe të Drejtat e Njeriut
  2. Karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtat e njeriut;
  3. Trupat ndihmëse të Asamblesë së Përgjithshme;
  4. Komisari i Lartë për të Drejtat e Njeriut;
  5. Trupat ndihmëse të Këshillit, Ekonomik e Social;
  6. Deklarata Universale për të drejtat e njeriut – ligji i butë
  7. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike;
  8. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore;
  9. Masat për zbatimin e pakteve
  10. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtës së Gruas;
  11. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve;
  12. Konventa kundër Torturës
  13. Metodat e zbatimit të së drejtës ndërkombëtare në legjislacionin vendor.
  14. Mbrojtja Ndërkombëtare Regjionale për të Drejtat e Njeriut:
  15. Sistemi Evropian i të drejtave të Njeriut;
  16. Asambleja e Përgjithshme për të drejtat e njeriut;
  17. Komiteti i Ministrave;
  18. Gjykata Evropiane për te drejtat e njeriut
  19. Jurisdiksioni i Gjykatës Evropiane
  20. Problemi i përkufizimit të pakicave
  21. Konventa kuadër për mbrojtjen e pakicave kombëtare
  22. Karta Evropiane e Gjuhëve Regjionale ose të Pakicave

  III. Parimet e Themelore të Interpretimit të Vendimeve Gjyqësore:

  a.) Parimi i Mbrojtjes Pozitive;

  b.) Parimi i Efikasiteti dhe i Zbatimit;

  c.) Parimi i të Drejtës Diskrecionale, Çmuarjes së Lirë;

  d.) Parimi i Instancës së Katërt;

  e.) Parimi i Proporcionalitetit;

  Ndarja e të Drejtave;

  1. Të drejtat absolute;
  2. Të drejtat relative;

  Derogimi nga të Drejtat;