Trajnim për Provimin pranues për Prokurorë të Shtetit – 06 Shtator 2021

  Trajnim për Provimin pranues për Prokurorë të Shtetit – 06 Shtator 2021

  229
  SHARE

  KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT:
  Trajnimi zgjatë 9 ditë dhe fillon me datë 06 Shtator 2021. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet pas orarit të zakonshëm të punës, çdo ditë nga e hëna në të premten, nga ora 16:30-19:30 pjesa teorike, kurse pjesa e trajnimit me shkrim mbahet një fundjavë (dy ditë) nga ora 10:00-16:00, para mbajtjes se pjesës se Provimit me shkrim.

  METODOLOGJIA E TRAJNIMIT:
  Trajnimit për përgatitjen e testit kualifikues dhe provimit me shkrim për prokurorë i dedikohen kandidatëve të cilët kanë aplikuar për emërimin në pozitat e prokurorëve dhe të tjerëve të interesuar për ngritjen e njohurive profesionale.

  Trajnimi do të zhvillohet konform kërkesave të  Rregullores se KPK (07/2015) për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Ri-emërimin e Prokurorëve. Trajnimi do te përbehet prej dy pjesëve:

  1. Përgatitja e kandidatëve për Testin Kualifikues nga lemia penale (materiale dhe procedurale), etika profesionale dhe të drejtat e njeriut dhe

  2. Përgatitja e kandidatëve për pjesën e Provimit me Shkrim duke analizuar problemet ligjore nga fusha e të drejtave të njeriut, penale (materiale dhe procedurale) dhe drejtësia për të mitur.

  CERTIFIKIMI I PJESËMARRËSVE:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  APLIKIMI, ÇMIMI DHE PAGESA PËR TRAJNIM:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit fillon më 27 gusht 2021 dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim. Çmimi i trajnimit është 170.00 euro Trajnimi për testin kualifikues dhe 50.00 euro Trajnimi për pjesën me shkrim të Provimit. Për aplikim dhe pagesë të trajnim kontaktoni; Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Facebook: https://web.facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  PROGRAMI I TRAJNIMIT PËR PROKURORË – TESTI KUALIFIKUES:
  E DREJTA PENALE MATERIALE
  Veprat penale dhe përgjegjësia penale
  Dënimet
  Vërejtja gjyqësore
  Masat e trajtimit të detyrueshëm
  Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve
  dhe lirimi me kusht
  Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes
  së veprave penale
  – Pasojat juridike të dënimit
  – Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
  – Parashkrimi
  – Falja
  – Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës sipas vendit të kryerjes së veprës penale
  – Veprat e veçanta penale sipas Kodit Penal

  PROCEDURA PENALE DHE FAZAT E PROCEDURËS – Procedura parapenale;
  Procedura paraprake;
  Procedurat alternative
  Akuzimi;
  Procedura penale kryesore;
  Procedura me mjete juridike;
  Procedura ndaj të miturve;
  Procedurat e veçanta

  ETIKA PROFESIONALE PËR PROKUROR:

  • Parimet e përgjithshme;
  • Pavarësia;
  • Paanshmëria;
  • Integriteti;
  • Konfidencialiteti
  • Llogaridhënia dhe transparenca
  • Transparenca dhe mediat;
  • Profesionalizmi

  LIRITË DHE TË DREJTAT E NJERIUT QE DALIN NGA KUSHTETUTA E KOSOVËS DHE KONVENTA EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT:

  • Barazia para Ligjit
  • E drejta për jetën
  • E Drejta e Integritetit Personal
  • Ndalimi i tortures
  • Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar
  • E drejta për liri dhe siguri
  • Të Drejat e të Akuzuarit
  • E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm
  • E drejta për një proces të rregullt
  • E Drejta për Mjete Juridike
  • Liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fese
  • Liria e Lëvizjes
  • E Drejta e Privatësisë
  • Liria e shprehjes
  • Liria e tubimit dhe e organizimit
  • E drejta për zgjidhje efektive
  • Ndalimi i diskriminimit
  • E Drejta e Qasjes në Dokumente Publik
  • Liria e Medieve etj

  PROGRAMI I TRAJNIMIT PËR PROKURORË PJESA ME SHKRIM:

  Programi i pjesës me shkrim te trajnimit do të fokusohet në pjesën vlerësuese të cilën e aplikon Komisioni dhe atë:

  – analizën e problemeve ligjore nga fusha e të drejtave të njeriut, penale (materiale dhe procedurale) dhe drejtësia për të mitur;
  – përshkrimi i gjendjes faktike dhe aplikimi i drejtës materiale;
  – aplikimi i së drejtës procedurale dhe struktura e vendimit;
  – vlerësimi dhe analizimi i provave, argumentimi dhe logjika e arsyetimit, qartësi, të kuptuarit, të përmbledhurit dhe mënyrën e  të shkruarit.

  Gjate pjesë se trajnimit me shkrim trajnimi do të orientohet në përpilimin e shkresave juridike si:

  • Përpilimi/Hartimi i shkresave akuzuese: Aktakuza, Aktvendime për shqiptim të masave;
  • Përpilimi/Hartimi i mjeteve të rregullta juridike të goditjes së vendimeve:
   – Ankesa kundër Aktvendimit;
   – Ankesa kundër Aktgjykimit.
   Ø Përpilimi i mjeteve të jashtëzakonshme juridike të goditjes së vendimeve:
   – Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë;
   – Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimeve;
   – Kërkesa për rishikimin e procedurës penale.