Materiale për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës

    Materiale për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës

    22829
    SHARE

    Njoftohen të gjithë studentët, juristët dhe profesionistët e tjerë ligjorë, se në Institutin e Kosovës për Trajnime mund të gjejnë: Doracakun për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës, Përmbledhjen e Ligjeve penale, Përmbledhjen e Ligjeve civile, Përmbledhje te formave juridike penale dhe civile dhe materiale tjera të nevojshme ligjore. 6