Trajnim dy ditor “Prokurimi Publik në Kosovë dhe Mjetet Juridike për Shqyrtimin...

  Trajnim dy ditor “Prokurimi Publik në Kosovë dhe Mjetet Juridike për Shqyrtimin e Prokurimit” 29 Shkurt – 01 Mars 2020

  2141
  SHARE

  Trajnimi i dedikohet:

  • Avokatëve dhe përfaqësuesve ligjor të personave juridik
  • Zyrtarëve ligjor të cilët punojnë në institucionet publike dhe private,
  • Zyrtarëve të Autoriteteve Kontraktuese dhe të Organit Shqyrtues të Prokurimit
  • Juristëve të diplomuar
  • Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.
  • Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private

  Kohëzgjatja dhe orari i trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë (shtunë dhe diele) dhe organizohet me datë 29 Shkurt – 01 Mars 2020, prej orës 10:00 – 16:00.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Çmimi i trajnimit është 40.00 euro.

  Numri i pjesëmarrësve dhe vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Me qellim të ruajtjes së cilësisë së trajnimeve, numri i pjesëmarrësve në trajnime është i kufizuar. Trajnimet mbahen në selinë e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Data e aplikimit dhe pagesës për trajnim:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit është i hapur dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org;
  Tel:049/607-999
  Web: www.ikt-ks.org
  Facebook: facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i trajnimit:

  SISTEMI I PROKURIMIT PUBLIK NË KOSOVË/ LEGJISLACIONI

  • Qëllimi, Fushëveprimi, Përjashtimet, Përkufizimet
  • Parimet e përgjithshme të Prokurimit Publik
  • Aktivitetet e Prokurimit
  • Rregullat për Vlerësimin dhe Klasifikimin e Kontratave Publike dhe Konkurseve të Projektimit
  • Procedurat e tenderimit
  • Hapat e tenderimit
  • Afatet kohore
  • Institucionet dhe organet qeveritare përgjegjëse për prokurimin publik
  • Regjistrimi dhe përdorimi i platformës elektronike të e-prokurimit

  PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË PROKURIMIT

  • E drejta për përdorimin e mjeteve juridike
  • Ankesat në shkallë të parë dhe të dytë
  • Procedurat e përgatitjes dhe afatet parashtrimit të ankesave në Autoritete Kontraktuese dhe në Organin Shqyrtues të Prokurimit
  • Procedurat e shqyrtimit të ankesave bazuar në LPP të Kosovës,
  • Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve
  • Përgatitja dhe parashtrimi i ankesave përmes e-prokurimit.