Trajnim dyditor për përgatitjen e Provimit të Noterisë 29-30 qershor 2019

  Trajnim dyditor për përgatitjen e Provimit të Noterisë 29-30 qershor 2019

  1515
  SHARE

  KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT:
  Trajnimi zgjatë 2 ditë dhe do të mbahet me datë 29-30 Qershor 2019. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet gjatë fundjavës, e shtunë  dhe e diele, nga ora 10:00-16:00. Kandidatët do të trajnohen në pjesën teorike të provimit.

  METODOLOGJIA E TRAJNIMIT:
  Trajnimit për përgatitjen Provimit te Noterisë i dedikohen  kandidatëve të cilët kanë dhënë me sukses pjesën me shkrim dhe të cilët janë ne përgatitje të pjesës teorike si dhe të tjerëve të interesuar për ngritjen e njohurive profesionale nga lëmia civile. Trajnimi do të zhvillohet konform kërkesave të  Udhëzimit Administrativ të Ministrisë së Drejtësisë (01/2019) për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit për noterinë.

  CERTIFIKIMI I PJESËMARRËSVE:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  APLIKIMI, ÇMIMI DHE PAGESA PËR TRAJNIM:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit fillon më 24 qershor 2019 dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim. Çmimi i trajnimit është 55.00 euro.Për aplikim dhe pagesë të trajnim kontaktoni; Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Facebook: https://web.facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  PROGRAMI I TRAJNIMIT PËR PROVIMIN E NOTERISË  PJESA TEORIKE:

  E DREJTA E DETYRIMEVE

  Parimet themelore; Lidhja e kontratës; Të metat e vullnetit; Afatet; Përfaqësimi në përgjithësi pavlefshmëria e kontratës; Zgjidhja e kontratës për shkak të mospërmbushjes; Kushtet e përgjithshme të kontratës; Përgjegjësia për dëmin nga sendi i rrezikshëm ose nga veprimtaria e rrezikshme kontratës; Shpërblimi i dëmit material; Pasurimi pa bazë; Gjerimi i punëve të huaja pa porosi;E drejta në shpërblimin e dëmit; Shuarja e detyrimeve; Detyrimet monetare; Kamata; Detyrimet alternative; Detyrimet fakultative dhe kërkesat fakultative; Detyrimet me disa debitorë ose kreditorë; Ndërrimi i kreditorit ose i debitorit; Kontrata për shitjen; Kontrata për dhuratën; Kontrata për huanë; Kontrata për hua përdorjen; Kontrata për qiranë; Kontrata për veprën; E drejta e pengut; Kontrata për ndërtimin; Kontrata për transportin; Kontrata për licencën; Kontrata për depozitën; Kontrata për magazinimin; Kontrata për urdhrin; Kontrata për komisionin; Kontrata për përfaqësimin tregtar; Kontrata për ndërmjetësim; Kontrata për shpeditimin (dërgimi); Kontrata për kontrollin e mallrave dhe të shërbimeve; Kontrata për organizimin e udhëtimit (aranzhmanet turistike); Kontrata për angazhimin e kapaciteteve të hotelerisë (kontrata për alotmanin); Kontrata për sigurimin; Kontrata për ortakërinë; Kontrata për dorëzaninë; Kontrata për dërgimin (asignacioni); Ujdia.

  E DREJTA FAMILJARE DHE E DREJTA TRASHËGIMORE

  Fejesa dhe martesa; Kushtet për martesë; Ndalesat dhe pengesat martesore; Të drejtat dhe detyrimet e bashkëshortëve; Marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve; Shuarja e martesës; Marrëdhëniet pasurore pas shkurorëzimit; Marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve; Marrëdhëniet pasurore të anëtarëve të bashkësisë familjare.

  E DREJTA TRASHËGIMORE

  Barazia në trashëgimi; Bazat për thirrjen në trashëgimi; Trashëgimia me ligj; Zvogëlimi i disponimit me testament dhe kthimi i dhurimit për shkak të cenimit të pjesës së domosdoshme; Transanksionet ndërmjet të gjallëve (inter vivos); Trashëgimia me testament legu; Revokimi i testamentit; Padenjësia; Shkaqet e përjashtimit; Hapja e trashëgimit; Heqja dorë nga trashëgimi; Ndarja e trashëgimit.