Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 05–06, 12-13 dhe...

  Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës” me datat 05–06, 12-13 dhe 19-20 tetor 2019

  1979
  SHARE

  KLF në bashkëpunim me IKT organizojnë Trajnim 6 ditor “Pjesa teorike e jurisprudencës”
  Datat dhe Temat e trajnimit: 05–06 tetor (Drejta penale materiale – Drejta e procedurës penale 2 ditë), 12-13 tetor (Drejta civile-Drejta e procedurës Civile 2 ditë), dhe 19-20 (Drejta e punës, Drejta administrative 2 ditë)
  Trajnimi i dedikohet:
  – Kandidatëve të cilët do ti nënshtrohen pjesës me gojë të të provimit të jurisprudencës,
  – Kandidatëve të cilët do ti nënshtrohen provimit për gjyqtar
  – Studentëve të nivelit Bachelor dhe Master të fakulteteve juridike, publike dhe kolegjeve private, (për studentet e nivelit Bachelor, viti i tretë dhe i katërt, pjesëmarrja është pa pagesë përzgjedhja e studenteve për pjesëmarrje ne trajnim do të bazohet ne Kartelën e studentit nga SEMS, e cila duhet ti bashkëngjitët kërkesës për pjesëmarrje ne trajnim).
  – Juristëve të diplomuar,
  – Zyrtarëve ligjor të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, si dhe
  – Praktikantëve të gjykatës, prokurorisë dhe avokatisë.
  Ligjëruesit:
  Ligjërues ne trajnim janë profesionist me përvojë nga praktika juridike (gjyqtaret, prokuror dhe avokat)

  Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 6 ditë. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet gjatë fundjavës nga ora 10:00 – 14:00.

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Çmimi dhe mënyra e pagesës për trajnim:

  • Për pjesëmarrje në trajnimin 6 ditor (3 fundjavë), çmimi i trajnimit është 100.00 euro për komplet trajnimin, ose 40 euro për 2 ditë trajnim (1 fundjavë).
  • Për studentët, trajnimi është pa pagesë (niveli Bachelor, viti i tretë dhe i katërt), përzgjedhja behet bazuar në Kartelën e studentit nga SEMS.

  Pagesa për trajnim, bëhet në zyrat e IKT prej datës 30 shtator e deri në plotësimin e vendeve. Numri i pjesëmarrësve në trajnim është i kufizuar.

  Vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Selia e Institutit të Kosovës për Trajnime – IKT, Sheshi Nënë Terezë, A/22, Hy.2, Nr.5, Prishtinë.

  Për informate shtesë kontaktoni:
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Web:http://www.ikt-ks.org

  Programi i Trajnimit:
  E DREJTA PENALE MATERIALE
  – Veprat penale dhe përgjegjësia penale, Dënimet, Vërejtja gjyqësore, Masat e trajtimit të detyrueshëm, Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve dhe lirimi me kusht, Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprave penale, Pasojat juridike të dënimit, Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale, Parashkrimi, Falja, Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës sipas vendit të kryerjes së veprës penale, Veprat e vacanta penale sipas Kodit Penal

  E DREJTA E PROCEDURËS PENALE
  Dispozitat e përgjithshme, parimet themelore, kompetencat e gjykatave, përjashtimi, prokurori publik mbrojtësi, i dëmtuari, afatet, shpenzimet e procedurës penale, kërkesat pasurore-juridike, marrja dhe komunikimi i vendimeve, dorëzimi i shkresave, shikimi i shkresave, provat, dispozitat e përgjithshme lidhur me provat, dëshmitarët, procedura paraprake, kallëzimi penal, arrestimi i përkohshëm dhe ndalimi nga policia, fillimi dhe kohëzgjatja e hetimit, veprimet hetimore, masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, masat për sigurinë e pranisë së të pandehurit, pengimin e rikryerjes së veprës penale dhe sigurimin e suksesshëm të zhvillimit të procedurës penale, dëshmitari bashkëpunues, aktakuza, shqyrtimi gjyqësor aktgjykimi, procedura me mjete juridike, ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ankesa kundër aktvendimit, mjetet e jashtëzakonshme juridike, procedura e shkurtër, dhënia e urdhrit ndëshkimor dhe shqiptimi i vërejtjes gjyqësore, procedura e shkurtër, procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimorë, shqiptimi i vërejtjes gjyqësore, procedurat e veçanta, procedura ndaj personave të cilët kanë kryer vepër penale nën ndikimin e alkoolit ose të drogës, procedura e konfiskimit, procedura për kompensimin e dëmit, rehabilitimin dhe për ushtrimin e të drejtave të tjera të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye, procedura për dhënien e letërreshtimit dhe shpalljeve publike

  E DREJTA MATERIALE CIVILE
  Parimet e së drejtës civile, Subjektet e së drejtës civile, Objektet e marrëdhënieve juridike – civile, E drejta subjektive civile, Punët juridike, Përfaqësimi, Parashkrimi, Cenimi dhe mbrojtja e të drejtave subjektive civile.

  E DREJTA E PROCEDURËS CIVILE
  Procedura kontestimore, Parimet e procedurës kontestimore, Kompetenca e gjykatës, Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar, Objektiviteti i gjyqtarit, Përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi, Gjuha në procedurë, Parashtresat, Padia, Rrjedha e procedurës pranë gjykatës së shkallës së parë, Seancat, Të provuarit, Vendimet gjyqësore, Aktvendimet, Mjetet juridike, Shpenzimet e procedurës, Procedurat e veçanta kontestimore, Procedura e gjykimeve të arbitrazhit, Arbitrazhi ndërkombëtar

  E DREJTA E PUNËS
  Burimet e të drejtës së punës,
  Marrëdhëniet e punës në ndërmarrje,
  Krijimi i marrëdhënies së punës,
  Ndërprerja e marrëdhënies së punës,
  Pagat dhe kompensimet,
  Orari i punës,
  Pushimet dhe mungesat,
  Mbrojtja e të drejtave nga marrëdhënia e punës,
  Inspektorati i punës,
  Marredhënia e punës ne shërbimin civil,
  Fusha e zbatimit të rregullave të shërbimit civil,
  Këshilli i pavarur mbikëqyrës,
  Komisioni për Emërime të Larta Publike (KELP),
  Rregullat e mirësjelljes në shërbimin civil,
  Rekrutimi i nëpunësve civil,
  Sjellja dhe disiplina,
  Përfundimi i punësimit në shërbimin civil,
  Mbrojtja në punë,
  Sigurimi pensional e invalidor.

  E DREJTA ADMINISTRATIVE (PJESA MATERIALE)
  Njohuri të përgjithshme,
  Organizimi i pushtetit shtetëror dhe administrata publike,
  Njohuri të përgjithshme mbi aktin administrativ,
  Kontrolli i punës në administratë
  PJESA FORMALE (PROCEDURALE)
  Kuptimi, rëndësia dhe zhvillimi i procedurës administrative,
  Parimet themelore të procedurës administrative,
  Kompetenca administrative,
  Procedura për garantimin e paanshmërisë së administratës publike,
  Procedimi administrativ,
  Procedura hetimore,
  Përfundimi i procedimit administrativ,
  Veprimtaria administrative,
  Ekzekutimi,
  Afatet për zbatimin e aktit administrativ,
  Ankimi administrativ,
  Mospranimi i ankimit,
  Aktet administrative me natyrë diskrecionale,
  Mjetet juridike të jashtëzakonshme në procedimin administrativ,
  Kuptimi i konfliktit administrativ formal dhe material,
  Nocioni dhe objekti i padisë në konfliktin administrative,
  Përfundimi i konfliktit administrativ