Trajnim për Provimin pranues për Prokurorë 15-23 qershor 2021

  Trajnim për Provimin pranues për Prokurorë 15-23 qershor 2021

  327
  SHARE

  KOHËZGJATJA DHE ORARI I TRAJNIMIT:
  Trajnimi zgjatë 9 ditë dhe fillon me datë 15 qershor 2021. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet pas orarit të zakonshëm të punës, çdo ditë nga e hëna në të premten, nga ora 16:30-19:30 pjesa teorike kurse një fundjavë (19-20 qershor 2021) nga ora 10:00-16:00 pjesa me shkrim.

  METODOLOGJIA E TRAJNIMIT:
  Trajnimit për përgatitjen e testit kualifikues dhe provimit me shkrim për prokurorë i dedikohen kandidatëve të cilët kanë aplikuar për emërimin në pozitat e prokurorëve dhe të tjerëve të interesuar për ngritjen e njohurive profesionale. Trajnimi do të zhvillohet konform kërkesave të  Rregullores se KPK (07/2015) për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Ri-emërimin e Prokurorëve ku ne trajnimin e përgatitjes se rasteve praktike (pjesa me shkrim) fokusimi i trajnuesve do të jetë në:
  – analizën e problemeve ligjore nga fusha e të drejtave të njeriut, kushtetuese, penale (materiale dhe procedurale) dhe drejtësia për të mitur;
  – përshkrimi i gjendjes faktike dhe aplikimi i drejtës materiale;
  – aplikimi i së drejtës procedurale dhe struktura e vendimit;
  – vlerësimi dhe analizimi i provave, argumentimi dhe logjika e arsyetimit, qartësi, të kuptuarit, të përmbledhurit dhe mënyrën e  të shkruarit.
  Kurse programi i pjesës teorike e Trajnimit për përgatitjen e testit kualifikues  është përgatitur konform  Rregullores se KGJK (07/2015) përkatësisht për lendet të cilat janë pjesë e testit kualifikues  dhe atë penale (materiale dhe procedurale), etika profesionale dhe të drejtat e njeriut si dhe provimit me shkrim nga lemia penale dhe civile.

  CERTIFIKIMI I PJESËMARRËSVE:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  APLIKIMI, ÇMIMI DHE PAGESA PËR TRAJNIM:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit fillon më 01 qershor 2021 dhe mbyllet me plotësimin e vendeve në trajnim. Çmimi i trajnimit është 250.00 euro. Për aplikim dhe pagesë të trajnim kontaktoni; Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Facebook: https://web.facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  PROGRAMI I SESIONEVE TË TRAJNIMIT PËR TESTIN KUALIFIKUES PËR PROKURORË PJESA TEORIKE:
  E DREJTA PENALE MATERIALE
  Veprat penale dhe përgjegjësia penale
  Dënimet
  Vërejtja gjyqësore
  Masat e trajtimit të detyrueshëm
  Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve
  dhe lirimi me kusht
  Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes
  së veprave penale
  – Pasojat juridike të dënimit
  – Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
  – Parashkrimi
  – Falja
  – Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës sipas vendit të kryerjes së veprës penale
  – Veprat e veçanta penale sipas Kodit Penal

   PROCEDURA PENALE DHE FAZAT E PROCEDURËS – Procedura parapenale;
  Procedura paraprake;
  Procedurat alternative
  Akuzimi;
  Procedura penale kryesore;
  Procedura me mjete juridike;
  Procedura ndaj të miturve;
  Procedurat e veçanta

  ETIKA PROFESIONALE PËR PROKUROR:
  Parimet e përgjithshme;
  Pavarësia;
  Paanshmëria;
  Integriteti;
  Konfidencialiteti
  Llogaridhënia dhe transparenca
  Transparenca dhe mediat;
  Profesionalizmi

  PROGRAMI I SESIONEVE TË TRAJNIMIT PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT ME SHKRIM PËR GJYQTARË:
  E DREJTA E PROCEDURËS PENALE:
  Ø Përpilimi/Hartimi i shkresave akuzuese: Aktakuza, Aktvendime për shqiptim të masave;
  Ø Përpilimi/Hartimi i mjeteve të rregullta juridike të goditjes së vendimeve:
  – Ankesa kundër Aktvendimit;
  – Ankesa kundër Aktgjykimit.
  Ø Përpilimi i mjeteve të jashtëzakonshme juridike të goditjes së vendimeve:
  – Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë;
  – Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimeve;
  – Kërkesa për rishikimin e procedurës penale.