Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 26 Dhjetor 2018

  Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës – 26 Dhjetor 2018

  1897
  SHARE

  Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit:
  Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me datë 26 Dhjetor 2018. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të interesuar, trajnimi mbahet pas orarit të zakonshëm të punës, çdo ditë nga e hëna në të premten, nga ora 17:00-19:00

  Sesionet e Trajnimit për përgatitjen me shkrim të provimit të jurisprudencës (Trajnim i praktikës juridike) i dedikohen: Juristëve të diplomuar në përgatitje të provimit të Jurisprudencës, juristëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private, si dhe studentëve të fakulteteve juridike publike dhe kolegjeve private në Republikën e Kosovës.

  Certifikimi i pjesëmarrësve:
  Të gjithë pjesëmarrësit, në përfundim të trajnimit do të pajisen me certifikata nga IKT.

  Çmimi dhe pagesa për trajnim:
  Afati për aplikim dhe pagesë të trajnimit nga të interesuarit fillon më 10 Dhjetor 2018 dhe mbyllet me plotësimin e vendeve ne trajnim. Çmimi i trajnimit është 200.00 euro kurse pagesa për trajnim, bëhet në xhirollogarinë: “Instituti i Kosovës për Trajnime” NLB Bankë nr:1708001012810426

  Vendi i mbajtjes së trajnimit:
  Selia e Institutit të Kosovës për Trajnime (IKT)

  Aplikimit dhe mënyra e pagesës për trajnim:
  Për aplikim dhe mënyrë të pagesës të trajnimit kontaktoni;
  Institutin e Kosovës për Trajnime – IKT
  E-mail: trajnime@ikt-ks.org; Tel:049/607-999
  Facebook: https://web.facebook.com/Trajnime.IKT
  Adresa: Sheshi Nënë Tereza, A/22, Hy.2, Nr.5, 10000, Prishtinë

  Programi i Sesioneve të Trajnimit për përgatitjen me shkrim të provimit të jurisprudencës:
  E DREJTA E PROCEDURËS PENALE:
  Ø Përpilimi/Hartimi i shkresave akuzuese: Aktakuza, Aktvendime për shqiptim të masave;
  Ø Përpilimi/Hartimi i Vendimeve Gjyqësore: (Aktvendim për të mitur, Aktgjykim dënuese, Aktgjykim Lirues, Aktgjykim refuzuese);
  Ø Përpilimi/Hartimi i mjeteve të rregullta juridike të goditjes së vendimeve:
  – Ankesa kundër Aktvendimit;
  – Ankesa kundër Aktgjykimit.
  Ø Përpilimi i mjeteve të jashtëzakonshme juridike të goditjes së vendimeve:
  – Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë;
  – Kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimeve;
  – Kërkesa për rishikimin e procedurës penale.

  E DREJTA E PROCEDURËS CIVILE:
  Ø Përpilimi/Hartimi i Padive:
  – Padi për kompensim dëmi;
  – Padi për vërtetim pronësie;
  – Padi për zgjidhjen e martesës;
  Ø Përpilimi/Hartimi i propozimit për shkurorëzime;
  Ø Përpilimi/Hartimi i vendimeve gjyqësore (aktvendim, aktgjykim);
  Ø Përpilimi/Hartimi i ankesave si mjet i rregullt juridik: ankesa kundër aktvendimit; ankesa kundër aktgjykimit);
  Ø Përpilimi/Hartimi i mjeteve te jashtëzakonshme juridike të goditjes së vendimeve:
  – Revizioni;
  – Propozimi për përsëritjen e procedurës;
  – Kërkesa për mbrojtjen e Ligjshmërisë